Diğer Sigortalar

 Nakliyat Sigortaları

EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI

Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

 • Kazalar,
 • Hırsızlık,
 • Yükleme-boşaltma hasarları,
 • Doğal afetler

YURTİÇİ TAŞIYICI MALİ MESULİYET (SORUMLULUK) SİGORTALARI

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

TEKNE (HULL) SİGORTALARI

Gemilerin

kötü hava şartları,
fırtına,
karaya oturma,
çarpma ve çarpışma

sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.

YAT SİGORTALARI

Denizde,
karada,
tamirde,
çekek yerinde
depoda

iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır.

Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

GEMİ İNŞAAT SİGORTALARI

Gemi inşaatı,
Tamiri
tadili

ile ilgili rizikoları teminat altına alır.

LİMAN/TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUĞU

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

GEMİ TAMİRCİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Gemi tamircilerinin/onarımcılarının iskeledeki, kızaktaki gemiler ve kendi kontrolündeki 3.şahıslara ait emtea, araç vb. ile 3.şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

MARİNA İŞLETMECİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Marina/Çekek Yeri işleten Sigortalının sigortalı mahalde marine/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak 3.şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

DEPO İŞLETENLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Depoda bulunan 3.şahıslara ait malların, depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelecek zararlar neticesinde depo işleticisine karşı ileri sürülen yasal sorumluluk taleplerini temin eder.

 

----------------------------

 

 Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortası:

İnşaat all risk sigortası, inşaatın ön depolama safhasından başlar. Tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhit'in karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılar.

Bu teminata ek olarak ek prim alınarak, teminata dahil edilebilecek riskleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet , enkaz kaldırma, fazla mesai ve seri vasıtalar, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, bakım devresi teminatları olarak sıralamak mümkündür.

Bu sigorta ile verilen teminatların süresi proje süresi ile sınırlı olup projenin bitirilip teslim edilmesi ile son bulur.

Teminat verilen bedel yani sigorta bedeli inşaat-montaj projesinin ulaşacağı son değer veya proje bedelidir.

Montaj All Risk Sigortası:

Montaj all risk sigortası, montajın ön depolama safhasından başlar. Tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhit'in karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılar.

Bu teminatın yanında ek prim alınarak kapsama dahil edilebilecek riskleri, montaj ekipman, makineleri ve şantiye tesisleri üçüncü şahıs mali mesuliyet enkaz kaldırma fazla mesai ve seri vasıtalar grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör tecrübe devresi (4 hafta üzeri) teminatları olarak sıralamak mümkündür.

Bu sigorta ile verilen teminatların süresi proje süresi ile sınırlı olup projenin bitirilip teslim edilmesi ile son bulur.

Teminat verilen bedel yani sigorta bedeli inşaat-montaj projesinin ulaşacağı son değer veya proje bedelidir.

Makina Kırılması Sigortası:

Bu sigorta, makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Ek prim alınarak, bu teminata dahil edilebilecek riskleri, fiziki infilak temel ve kaideler fazla mesai ve seri vasıtalar grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör (yangın ve doğal afetler ana teminata dahil değildir.) olarak sıralamak mümkündür.

Sigorta koruması verilen , teminat süresi genellikle 12 aydır.

Teminat verilen bedel Makine-Cihazların yeni alım bedelidir.

Elektronik Cihaz Sigortası:

Elektronik cihaz sigortası, elektronik cihazların çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını karşılar.

Elektronik cihaz sigortası teminat altına alınan riskleri ek prim alarak genişletmek mümkündür. Bu anlamda fiziki infilak temel ve kaideler, fazla mesai ve seri vasıtalar, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör gibi teminatları poliçeye eklemek mümkündür.

Bu sigorta ile verilen teminat genellikle 12 ayla sınırlıdır.

Sigorta bedeli, elektronik cihazların yeni alım bedelidir.

 

----------------------------

 Sorumluluk Sigortaları

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA YÖNELİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

T.C. sınırları içinde sağlık hizmeti veren yerlerde fiili olarak çalışan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin yapmış olduğu faaliyetleri poliçede belirtilen uzmanlık sıfatı altında, sigorta süresi içinde, meslekleri ile ilgili gerçekleştirecekleri faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni zararı karşılayan ve hekim içinde kaza sigortası niteliği taşıyan sigorta türüdür.

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İş yerinde görevini yaparken iş kazası geçiren çalışanların yaralanma ve ölmesi halinde kanuni varislerinin talep edeceği tazminatlara ve kazadan dolayı tazminat ödemek zorunda olan SSK’nın ödediği tazminatı işverenden talep etmesi durumuna karşı işvereni de güvence altına alır.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortalının mesleğinden doğan hata ve kusurlar sonucunda meydana gelebilecek zarardan doğan tazminat taleplerini teminat altına alır. Bu sigortada, mimar ve mühendisler, avukatlar, serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve patent-marka vekillerine teminat verilir.

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Özel güvenlik görevlilerinin hizmetlerine dair mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirken üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü zarar ve ziyanları teminat altına alır. Güvenlik görevlilerinin bulundukları adreste, faaliyet gösterdikleri şirket ve kaç kişi olarak hizmet verdikleri bilgisine göre yasal olarak teminat limitleri değişiklik gösterir.

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Her türlü yanıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden ve satanların faaliyetler sırasında bu maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu olaylar neticesinde üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumlulukları teminat altına alınır.

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

LPG tüpleyen firmaların doldurdukları veya doldurttukları yetkili bayileri vasıtasıyla ya da doğrudan tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması ve yangın çıkarması sonucu verecekleri her türlü bedeni ve maddi zararları teminat altına alır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortalının gerek iş yerine gerekse konutuna gelen üçüncü kişilere her hangi bir sebeple vereceği bedeni veya maddi zararları teminat altına alır.

ÜRÜN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortalı tarafından satılan tedarik edilen tesis ve monte edilen veya işlenen her hangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan kusur neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi hasarları teminat altına alır.

 

--------------------

 

 Yat & Tekne Sigortaları

Tekne/Yat Sigortaları

Denizlerde güvenli bir yolculuk için Tekne/Yat Sigortaları yaptırın, yatınız ve içindeki ekipmanları olası risklere karşı güvence altına alalım...

Gezinti Teknesi Sigortaları

Yat Sigortası ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328 kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

Başlıca aşağıdaki risklere karşı sigortalıdır.

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem, volkanik patlama
 • Korsanlık
 • Hava taşıtları ile temas
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Enkaz kaldırma masrafları (Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)

Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

3. şahıslara karşı sorumluluklar da yat sigortası ile teminat altına alınır:

 • Yatın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar.
 • Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar.
 • Yatta veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
 • Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Teminat kapsamı dışında kalan riskler:

 • Yatın adını ve işaretini taşımayan servis botları
 • Zati eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
 • Dıştan takma motorların düşmesi
 • Dizayndaki veya konstrüksiyondaki hataların giderilmesi veya iyileştirilmesi veya dizaynının veya konstrüksiyonunun değiştirilmesi için yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar.
 • Nükleer rizikolar
 • Savaş ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, terör (aksine sözleşme ve ilave prim ile temin edilebilirler.)
 • Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi veya başka bir tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ve yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması halleri Sigortacının onayı alınmadıkça yatın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması.
 • Ayrıca temin edilmedikçe, yatın su kaynağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar sigorta kapsamına girmez.

 

Hızlı iletişim
 • 0422 324 85 34
 • info@izcimsigorta.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim